lifelong "Проектът EQF-Spread е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация."

EQF-Spread Project

Предложение за прилагане и развитие на секторни и национални квалификационни рамки .
167277-LLP-1-2009-1-ES-KA1-KA1EQF

EQF-Spread Project
III. Наръчник за упътване за работа, професионално обучение и развитие на ЕКР.
pdf Българскиpdf English version


Основната цел на проекта EQF-SPREAD е да предложи, от гледна точка на пазара на труда, специфична методология и набор от инструменти за прилагането и развитието на ЕКР в национални и секторни квалификационни рамки.

На този уеб сайт потребителите могат да намерят:
    - Инструмент за самооценка на знанията, уменията и компетенциите.
    - Инструмент за разработване на Автобиография в европейски формат, адаптирана към дескрипторите на ЕКР.
    - Инструмент за разработване на обучителен план базиран на резултатите от ученето.

Тези онлайн ресурси са предназначени за публичната администрация, социалните партньори, обучителните центрове, компаниите и работниците от няколко производствени сектора.

Flecha